Samverkan och påverkan. En studie av överenskommelser mellan två kommuner och idéburna organisationer. Del 2 i uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting


Stockholm: Överenskommelsen

Forskningsproblem

Syfte att undersöka hur situationen ser ut på lokal nivå och vad lokala aktörer lyfter fram som drivkrafter bakom och betydelser av de lokala överenskommelserna. Hur har dessa arbetats fram? Vilka aktörer är centrala i arbetet? Och vilka förhoppningar finns för framtiden?

Slutsatser  

Det finns ett samband mellan de lokala överenskommelserna och påverkan utifrån, både av nationell och internationell art. I kommunerna har man t ex haft kontakter med andra länder i EU och fått inspiration därifrån. Många intervjuade ansåg att man inte använde relationerna med lokala civilsamhället på rätt sätt. Deras kunskaper, erfarenheter, aktiviteter och kontaktnät användes inte tillräckligt. Bristande förståelse och samordning från bägge håll.

Intresset för deltagardemokratiska arbetsmetoder var stort, man ville använda mer öppna och flexibla arbetsmetoder.  Vikten av en tydlig plan eller idé för överenskommelseprocessen framgick. Arbetet underlättades av att det fanns en plan. Men risk att det går för fort i processen, när man har en tydlig plan, tendens i båda fallstudierna. Olika språkbruk mellan tjänstemän och idéburna organisationer försvårade arbetet. Retoriken måste omvandlas till faktiska förändringar i parternas relationer och arbetsvillkor, annars risk att överenskommelserna bara blir pappersprodukter.

Metod

Studien bestod av två delar: En litteraturöversikt som sammanfattar aktuell politisk och vetenskaplig litteratur. Andra delen utgörs av fallstudier i två kommuner, där centrala aktörer i överenskommelseprocessen har intervjuats. Sammanlagt 21 kvalitativa intervjuer har genomförts med politiker, tjänstemän och organisations- företrädare. 

Författare:
Gavelin, Karin
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport