Redo att återgå till livet. Aktivt kamratstöd till unga vuxna i psykiatrisk slutenvård


Stockholm: Ersta Sköndal högskola

Forskningsfrågor

Hur anser mottagarna av kamratstödet att insatsen påverkar deras välbefinnande?

Hur är det möjligt att förstå insatsen i relation till den enskildes återhämtningsprocess?

Hur har samverkan kring Kamratstödsprojektet mellan Fountain House Stockholm och Katarinahuset (psykiatrin) fungerat?

Resultat

Kamratstödsprojektet har fungerat på olika sätt för olika patientgrupper: en större grupp har enbart fått information o. enstaka samtal på avdelningen, en mellangrupp har utvecklat en längre samtalskontakt med medlemmar från Fountain House och en tredje grupp har inlemmats verksamheten på Fountain House med möten, dagligt arbete och fritidsaktiviteter.

Kamratstöd från unga vuxna med erfarenheter av psykiska problem till andra unga vuxna som befinner sig inom psykiatrin visar sig vara en möjlig metod att starta och understödja en återhämtningsprocess. Projektet visar att det uppsökande arbetet har fungerat väl och att metoden också skulle kunna användas för vuxna patienter.   

Trots en del praktiska problem i samverkan kring besökstider, så har både vårdpersonal och socialsekreterare goda erfarenheter av projektet liksom handledarna på Fountain House. Alla parter önskar att samarbetet fortsätter.

 Metod

Kvalitativa intervjuer med projektledare, handledare och kamratstödjare från Fountain House, Stockholm och med mottagare av kamratstödet.

Kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från Södermalms stadsdelsförvaltning och vårdpersonal från Psykiatrin Söder. 

Författare:
Ekström, Veronica
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport