Projekt Trapphuset Rosengård. Utbildningsverkstad och empowermentstation för invandrarkvinnor på väg mot arbete. En rättsociologisk undersökning av måluppfyllelse, genomförande och normstödjande arbete


Lund: Lunds universitet

 

Syfte/forskningsfrågor

Syftet med rapporten är att utvärdera Projekt Trapphuset Rosengård som är fortsättningen på ett Projekt Trappan som startade i Rosengård i Malmö 2006 som ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad, Arbets- och Utvecklingscentrum Rosengård, och bildningsförbundet ABF Malmö och ABL Malmö.

Utvärderingens syfte har varit att undersöka och analysera om verksamhetsmålen blivit uppndda och ﷽﷽mhetsmålen faktiskt blivit uppnoperativs arbeteigheter till försörjning och arbete genom kompetensutveckling, empowermådda, hur själva verksamheten bidragit till måluppfyllelsen och vilka faktorer i genomförandeprocessen som har hindrat eller främjat projektets förverkligande. Har projektet lett till ökade möjligheter för deltagarna att leva enligt normen om arbete och försörjning, och har projektets empowerment arbete bidragit till detta möjliggörande?

Resultat

Utvärderingens slutsats är att projektet på fullgott sätt har genomfört målen. Främjande faktorer har dominerat. Det fanns två bärande balkar i projektet. Det ena var att projektet hade utvecklat ett arbetssätt som var anpassat efter målgruppens förutsättningar och den andra var att det fanns engagerade samverkansparter som gav projektet stöd. Projektet har lett till att deltagarnas kompetenser utvecklats och detta har stärkt deras möjligheter att leva enligt normen om arbete och försörjning. Inre förutsättningar har varit en kombination av utbildning/praktik och empowerment som projektet erbjudit. Yttre förutsättningar har skapats genom att projektet också verkat för att föreningen Yalla Trappan och en arbetsplats har skapats. En slutsats som utvärderaren drar är att det är en långsiktig vinst att det bildats en grupp kvinnor som skaffat sig ”know how” som de kan sprida vidare med syfte att nya grupper av deltagare får förbättrade möjligheter till arbete och självförsörjning.

Metod

Utvärderingen grundar sig på empiriskt material i form av observationer, intervjuer och projektdokumentation som har samlats in under hela projektperioden.

I analysen har hindrande och främjande faktorer identifierats och därefter har dessa hindrande/främjande faktorer klassificerats som inre, yttre eller person- och situationsbundna förutsättningar.  

Författare:
Friis, Eva
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport