Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender

Frågor

Vad har hänt med resursutveckling och omsorgstjänsternas omfattning? Skiljer sig personalens arbetsvillkor? Vilken roll har offentliga respektive privata utförare inom de offentligt finansierade omsorgstjänsterna? Har gränsen mellan familjens, statens och marknadens roller förskjutits?

Resultat

Resurserna för de äldres omsorgstjänster har minskat i relation till ökningen av antalet äldre. Omsorgstjänsternas täckningsgrad har minskat bland äldre och ökat bland yngre funktionshindrade. Personalens arbetsvillkor skiljer sig påtagligt mellan de båda omsorgsområdena, när det gäller arbetsbelastning och bedömningen av möjligheten att ge god omsorg,

Privata utförare av de offentligt finansierade omsorgstjänsterna har ökat sedan 1990-talets början. Inom båda verksamheterna domineras den icke-offentliga driften av vinstsyftande företag. Familjemedlemmar, vänner och grannar är de vanligaste omsorgsgivarna bland både yngre och äldre, som bor hemma och behöver hjälp i sin vardag. Privat köpt hjälp har begränsad betydelse för såväl yngre som äldre men är klart vanligare bland äldre med högre utbildning.

Gränsen mellan formell och informell omsorg har förändrats sedan slutet av 1980-talet. Bland de äldre finns en trend mot informalisering av omsorgen. Närstående till lågutbildade äldre har fått ökat omsorgsansvar. Bland de yngre med funktionshinder finns det en trend mot formalisering för dem som har stora behov av hjälp.

Metod

Analys av offentlig statistik från SCB, Socialstyrelsen, Försäkringskassan mfl

Enkät till personal inom äldre- och handikappomsorgen i Norden. Inom ramen för projektet Nordcare, finansierat av forskningsrådet FAS. 

Författare:
Szebehely, Marta & Trydegård, Gun-Britt
Utgivningsår:
2016

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport