Om idéburna organisationers särart och mervärde. En forskningskartläggning


Stockholm: Överenskommelsen

Forskningsproblem

Syftet med denna kunskapsöversikt var att kartlägga och granska det empiriska stödet för olika antaganden om att socialt inriktade idéburna organisationer har en särart och ett mervärde som skiljer dem från deras offentliga och privata motsvarigheter. Forskningsfrågor:  

Vilken empirisk forskning finns om socialt inriktade idéburna organisationers särart och mervärde?

Finns det jämförelser mellan offentliga, idéburna och privata sociala insatser och vad visar de?

Vilka särskilda problem finns för forskningen om särart och mervärde? Vilka forskningsbehov finns inom området?

Resultat/ Slutsatser

Värdegrunden gör subtil skillnad, svårt att påvisa stora skillnader. Dock idéburna verksamheter erbjuder ofta ett annat bemötande till klienter och patienter.

Oklart om innovationsförmåga, studierna visar på både ökad innovationsförmåga och motsatsen. Få studier som granskar opinionsbildning och hur idéburna organisationer kan inverka på samhällsutvecklingen

Metodproblem finns hur man skall studera effektivitet och kvalitet i denna typ av sociala insatser. Visar på forskningsbehov på detta område, även behov av jämförelser med offentliga resp. privata vinstdrivande välfärdsföretag.

Metod

Urval av artiklar från artikeldatabaser, 1588 sammanfattningar studerades. Genomgång av 98 artiklar och därefter granskning av 33 studier som innehöll egeninsamlad empiri och berörde kärnfrågorna. Kunskapsöversikt med enbart litteraturstudier. 

Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport