Mötesplatser för förändring. Slutrapport från den externa utvärderingen av Mötesplats 2020, ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden 2011-2014


Linköping: Linköpings universitet (opublicerad rapport)

Forskningsfrågor

Grundfråga: Kan folkbildningen vara ett verktyg för att minska fattigdom?

Hur ska projektmålen kunna mätas? (utifrån att man arbetar med empowerment som mål och metod) Hur arbetar projektet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet?  Hur bidrar projektet till systempåverkan och offentlig debatt?

Hur fungerar samverkan mellan berörda organisationer när det gäller jämlika relationer, lärande, erfarenhetsutbyte och engagemang?

Vilka förutsättningar finns för långsiktiga effekter t ex beträffande metoder och modeller som tas fram på respektive mötesplats?

Resultat/slutsatser  

Studieförbunden har bidragit med pedagogiska synsätt och icke-formellt lärande. Detta har gett deltagarna förutsättningar att själva påverka aktiviteterna, vilket lett till verksamheter som kan ses som nydanande. Ex. har en tidning skapats och getts ut i Malmö och sociala företag har initierats i Malmö och Borlänge. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för lärande och arbete och visa på vägar bort från fattigdom och utanförskap.

Socialpolitiskt arbete där personal i projekten har fungerat som en sorts medborgarvittnen och som stödfunktion till deltagarna i deras kontakt med olika myndigheter. De nio olika projekten har varit aktiva i att bygga upp samarbete med olika aktörer lokalt och regionalt. Exempel på viktigt och kreativt opinionsarbete. Anställda och deltagare har samarbetat för att skapa samverkan och lyfta fram den situation som många människor lever i idag när det gäller fattigdom och utsatthet.

Metod

Interaktiv och lärande utvärdering. Projektet har pågått på nio orter, där studieförbunden ABF respektive Sensus har samarbetat med lokala offentliga och ideella organisationer. Nätverksträffar (om två dagar vardera) med projektledningar från de olika orterna. Fallstudier med deltagarobservation och intervjuer vid två mötesplatser. 

Författare:
Harlin, Eva-Marie & Sandberg, Fredrik
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport