Möjligheternas Hus – om ett projekt med en vision att skapa ett socialt företag för människor med psykiska funktionsnedsättningar


Falun: Högskolan i Dalarna

Forskningsfrågor

Förmår ett projekt att fungera som verktyg för att skapa ett socialt företag för psykiskt funktionsnedsatta?

Hur har deltagarna påverkats av sin medverkan i projektet, både avseende livssituation och deras möjligheter att bryta sitt utanförskap?

I vilken grad och på vilket sätt har projektet lyckats uppnå de mål som sattes upp?

Resultat

Målet att synliggöra människor med psykiska funktionsnedsättningar nåddes

Deltagarna trivs bättre med livet under och efter projektet, har fått ett rikare socialt liv och bättre självförtroende. Projektet tangerar sk återhämtningsforskning. Men lång och krokig resa för projektdeltagarna bland annat på grund av regelverken hos Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet att skapa ett socialt företag uppnåddes strax efter projektet avslutades. Deltagarna har efter projekttiden startat ett socialt företag. Men svårt att veta hur stabilt företagandet kan bli, denna målgrupp behöver mycket handledning och stöd.

Metod

Kvalitativ fallstudie. Triangulering av flera datainsamlingsmetoder. Insamling av dokument och statistik från projektet

Observationer i möten och träffar med deltagarna. Semistrukturerade intervjuer med projektledning och deltagare. 

Författare:
Lundgren, Mats & von Schantz Lundgren, Ina
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport