Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. En utvärdering av 60 projekt som har fått stöd från Allmänna Arvsfonden 1994- 2012


Stockholm: Allmänna arvsfonden

Forskningsfrågor

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?  I vilken grad har projekten förankrats i sin omgivning? 

Hur många har deltagit i verksamheten och vilka kostnadsbesparingar kan man göra med hjälp av erfarenheter från projekten?

På vilket sätt har projekten påverkat målgruppens möjligheter till arbete? Har projekten inneburit att kunskapen om målgruppens möjligheter till arbete har ökat?

Slutsatser

  • 40 projekt besvarade enkäten, av dem uppfyllde 11 projekt samtliga mål och 29 projekt levde kvar i någon form, tämligen god överlevnad.
  • Stora majoriteten av projekten var framgångsrika men deras spår var mer av lokal och temporär karaktär.
  • Centralt för att nå framgång var: god organisation och struktur i verksamheten (projektmognad), viss obundenhet till externa aktörer, internt engagemang, god målgruppskännedom och förankring i målgruppen, god ämneskunskap och erfarenhet, god samverkan och stort engagemang från externa parter, nytänkande och innovationer kunde vara problematiska, svårare att förankra i externa samarbetsorganisationer.

Metod

Dokumentstudier av arkivmaterial, ansökningar och projektrapporter

Enkät till kontaktpersoner i samtliga 60 projekt, varav 40 st svarade 

Fallstudier med studiebesök och intervjuer i 4 projekt 

Författare:
Danermark, Berth & Bjarnason, Sif
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport