Med arbetslivet som skyddsnät. Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008-2011


Norrköping: Linköpings universitet

Mål för Tänk Om – projektet var att skapa förutsättningar för individer i de berörda stadsdelarna att få inflytande över sin livssituation och möjligheter att försörja sig själva. Även mål att befordra egenmakt och brukarinflytande i stadsdelarna.

Resultat

Arbetssättet var lyckosamt då relativt många av deltagarna fick arbete eller gick vidare till utbildning efter projektet. Processledarna arbetade med helhetsperspektiv och intensivt personligt stöd, vilket gav utdelning. Dock var framgången mycket beroende på processledarnas mycket omfattande arbetsinsatser. Trots det var det bara 26% av deltagarna som fick arbete eller gick vidare till utbildning, vilket var något lägre än som var målet i ansökan.

Erfarenheter: det kan ta lång tid och socialt stöd av flera professionella för att komma närmare arbetslivet. Kan underlätta på vägen om man har representanter för myndigheter nära sig.

Målsättningen förflyttades från fokus på stadsdelarnas utveckling till individnivån. Organisatoriska och juridiska hinder liksom lågkonjunkturen gjorde att man fick andra deltagare i projektet än förväntat.   

Metod

Sammanställning av statistik och dokument

Deltagarobservationer i möten och aktiviteter vid 18 tillfällen

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 48 personer: ledningsgrupp, processledare och deltagare. Informella samtal med deltagare och personal.  

Författare:
Urban, Susanne, Holmberg, Rurik, Ray, Guilia, Boman, John, Lögdlund, Ulrik & Johansson, Christer
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport