Ingenting om oss utan oss. Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem


Stockholm: Stockholms universitet

Forskningsfrågor

Vad kännetecknar de projekt som fått bidrag?  Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar de spår?

Vilka framkomliga vägar respektive hinder har man stött på i projekten?  

Hur många har deltagit i projektet? Vilken ställning har brukarna? Hur förhåller sig projektens innehåll till brukarmakt och autonomifrågor?

Hur förhåller sig projekten till de professionella aktörerna och det omgivande samhället?

Resultat

Arvsfondens stöd till projekten har bidragit till att utveckla verksamheter där brukarinflytande inom det psykiatriska fältet har förverkligats. Projekten utgjort en praktisk skola för brukarinflytande och brukarmedverkan. Projekten utgör arenor för de medverkande att utvecklas personligt. Även om flera projekt levt vidare efter projekttiden så har många haft svårt att finna en trygg ekonomisk bas.

Finns en risk att gender, utländsk härkomst och andra särskiljande frågor kommer i skymundan för den funktionsnedsättning, som förenar personerna inom projektet.

Ett gott samarbete med lokala psykiatrin och socialtjänsten har stor betydelse för projektet genomförande och överlevnad. Men många projekt har haft svårt att upprätta fungerande samarbete. Stigmatiseringen av brukargruppen kan försvåra att samarbete utvecklas.

Metod

Dokumentstudier av projektansökningar som analyserades med inspiration från ”grounded theory”. Enkät till samtliga 117 projekt och tre typer av projekt identifierades ur svaren

Tre projekt valdes ut som fallstudier och presenteras närmare i rapporten. Ett av dessa hade praktik och arbetsträning i verksamheten.

Författare:
Topor, Alain & Holmqvist, Sara
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport