Ideella välfärdstjänster: en lösning på den nordiska modellens framtida utmaningar?


Stockholm: SNS

Syfte och forskningsfrågor

Författaren undersöker den icke vinstdrivande välfärdssektorns omfattning i de tre nordiska länderna: Danmark, Norge och Sverige. En forskningsfråga handlar om sektorns omfattning och utveckling i de enskilda länderna. En annan om förutsättningar och faktorer som påverkar utvecklingen av den nordiska välfärdsmodellen. Undersökningen baseras på offentlig statistik från nationella och europeiska databaser.

Resultat

Jämfört med andra västeuropeiska länder har den icke vinstdrivande sektorn på välfärdsområdet i de skandinaviska länderna ett begränsat omfång. I Danmark är dessa organisationers andel av välfärden 14 procent, i Norge 7 procent och i Sverige bara 3 procent. De största förändringarna sedan år 2000 har skett i Sverige, där de privata vinstorienterade tjänsterna inom olika välfärdsområden har ökat kraftigt under perioden. Inom omsorg för äldre och funktionsnedsatta har den ideella andelen varit stabil runt 2-3 procent de senaste 20 åren medan andelen privata (vinstdrivande) välfärdstjänster ökat från nästan ingenting till ca 15 procent. Liknande ökningar syns på skolans område och inom hälso- och sjukvård.

Författaren menar att de ideella aktörerna på välfärdens område inte haft sådana villkor att de kunnat öka sin andel av tjänsteutbudet. På flera områden har de satts under allt starkare press med korta kontrakt, resurskrävande anbudsförfarande och ökad konkurrens.  Olika välfärdsreformer som genomförts har heller inte tagit särskilda hänsyn till denna sektors förutsättningar och villkor. Författaren pekar på det vägval som de nordiska länderna står inför beträffande olika välfärdsmodeller.  I både Danmark och Norge har politikerna genom lagstiftning och samarbetsavtal sökt värna de ideella välfärdsföretagen. 

Metod 

Analys av statistik från olika nationella databaser + ILO.  

Författare:
Sivesind, Karl Henrik
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport