Ideella organisationer i välfärden. Finansiella förutsättningar vid etablering, expansion och löpande verksamhet


Stockholm: Arbetsgivaralliansen & KFO

Syfte och forskningsfrågor

Syftet är att undersöka och analysera de ideella organisationernas tillgång till kapital och villkor för finansiering inom svenska välfärdsområdet. Tre finansiella situationer för ideella organisationer inom välfärden har undersökts: etablering, löpande verksamhet och expansion. Forskningsfrågor:

  • Vilka demografiska faktorer präglar de ideella organisationerna inom välfärden?
  • Vilka finansiella villkor karakteriserar ideella organisationer vid etablering, löpande verksamhet och vid expansion?
  • I vilken grad bidrar tillgången till kapital till att så pass få ideella organisationer verkar inom välfärden i Sverige?

Resultat

Undersökningen har haft ett brett perspektiv på finansiella villkor och även undersökt ett flertal kontextuella faktorer som inverkar på dessa villkor. De ideella organisationernas begränsade verksamhet kan framförallt förklaras med undvikande av finansiell risk och med faktorer i omgivningen, som verkar passa de ideella organisationerna inom välfärden sämre än privata företag och offentliga organisationer. Dessa externa faktorer är bland annat lagstiftning på området, villkor för extern långivning samt regler kring offentlig upphandling. Dessa utmaningar innebär uppgifter för branschens intresse- och stödorganisationer att hantera. Men de externa faktorerna innebär också uppgifter för lagstiftaren och för offentliga sektorn att ta sig an.

Metod 

En enkätstudie med ett representativt urval av ideella organisationer som är verksamma inom välfärden har genomförts. Förberedande djupintervjuer med representanter för organisationerna genomfördes också i samband med utarbetande av enkätfrågor. 

Författare:
Jutterström, Mats, Kernen, Joakim, Segnestam Larsson, Ola & Hedlin, Dan
Utgivningsår:
2016

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport