Ideella mål med offentliga medel. Förändrade förutsättningar för ideell välfärd


Stockholm: Sober

Forskningsfrågor

- Vilken syn har stat och kommuns företrädare på de ideella organisationerna? Vilken syn har man på samverkan? Vilka motiv finns för att ge dem bidrag?

- Vilka olika relationer och beroende har de till stat och kommun? Strävar organisationerna efter autonomi? Är det möjligt att agera självständigt som organisation när man är beroende av offentliga medel? Hur ser företrädarna på stödets effekter? Hur uppfattar man samverkan?

Slutsatser

Ökade förväntningar från stat och kommun på de ideella organisationerna. Finns stort behov av pluralism och olika typer av utförare i välfärden. Men har organisationerna kapacitet nog att motsvara förväntningarna, vissa har svårt att rekrytera medlemmar och aktiva volontärer.

Förändrad finansieringsstruktur i organisationerna. Statsbidrag och kommunala bidrag är stabila men kommunala ersättningar ökar för viss verksamhet och projekt. Det finns ökad betoning på att serviceproduktion kan ges av ideella organisationer. På vissa områden finns heller inget offentligt basutbud utan de ideella organisationerna blir huvudalternativ t ex kvinnojourerna runt om i landet. Missbrukarvården har också ett stort inslag av ideell verksamhet.

Man kan se tendenser till ökad samverkan mellan kommuner och ideella organisationer över lag. Men det finns också nackdelar för organisationernas del t ex att samverkan sker på det offentligas villkor och kräver möten och samarbete på dagtid.

Metod

Genomgång och översikt över de olika bidragsformer som finns till ideella organisationer med social inriktning. Översikt över forskningen kring ideella organisationers och stiftelsers relationer till stat och kommun. Fallstudier av ett par organisationer i Göteborgs och Värnamo kommun med statistik kring bidrag och intervjuer med politiker/tjänstemän och organisationsföreträdare. 

Författare:
Johansson, Staffan
Utgivningsår:
2005

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport