Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?


Stockholm: Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

Syfte och forskningsfrågor

Syfte att redogöra för de EU-rättsliga aspekterna på Idéburet offentligt partnerskap och de EU-rättsliga regler som har betydelse för de idéburna organisationernas verksamhet.

Resultat

Det primära ansvaret för tillhandahållande av välfärdstjänster vilar på kommuner, landsting och regioner. Men det faktiska utförandet vilar ofta på privata aktörer, vilket aktualiserar komplicerade regelverk. Juridiken på området är under förändring och det råder stor osäkerhet och begreppsförvirring i kommunerna hur man skall tolka regelverket. En viktig del i rapporten behandlar vad som menas med begrepp som ”tjänster av allmänt intresse”, ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” och ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse”. Andra centrala kapitel behandlar noggrant EU:s upphandlingsregler och bestämmelserna kring statsstöd.

I rapporten ges också olika exempel på välfärdstjänster, där kommuner eller regioner själva kan besluta hur utförandet skall ske t ex i partnerskap med en idéburen organisation. Rapporten avslutas med ett antal slutsatser kring EU-reglernas innehåll och vilka möjligheter som reglerna ger för kommuner och idéburna organisationer att samarbeta kring välfärdstjänster. Författarna menar, att EU-rätten ger ganska brett utrymme för Idéburet offentligt partnerskap. Den svenska lagstiftaren har också möjlighet (enligt EU-domstolens rättspraxis) att underlätta för idéburna organisationer i upphandlingsförfarande.

Metod 

Juridisk metod, genomgång av EU-fördrag, olika EU-direktiv samt EU-domstolens praxis beträffande domar och begreppskriterier. 

Författare:
Pettersson, Göran, Hama Ali, M. & Daneshpip Amir
Utgivningsår:
2016

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport