Hybridity, innovation and the third sector: The co-production of public services


New York: Routledge

Syfte och forskningsfrågor

Syftet är att analysera relationen mellan hybriditet inom tredje sektorn och den pågående utvecklingen av olika typer av samproduktion av välfärdstjänster till medborgarna. Forskningsfrågorna gäller hur olika element och intressen samspelar inom äldre respektive nya kooperativa organisationer samt hur olika typer av samproduktion beträffande välfärdstjänster kan utvecklas och få mycket olika utfall för berörda medborgare/brukare.

Resultat

Författaren startar med att beskriva olika typer av hybriditet inom tredje sektorn dvs hur element från marknaden eller staten har kommit in och påverkar de kooperativa organisationerna. Viktiga intressenter i organisationerna är marknaden, medlemmarna, medarbetarna och offentliga myndigheter. Genom exempel från Coop;s historia beskriver författaren hur en organisation kan förändras och tappa sin identitet genom ensidigt stödjande av kommersiella intressen. Men en organisation kan också bevara sin identitet genom att bättre balansera olika intressen och stödja medlemsdemokrati. Senare delen av kapitlet handlar om samproduktion med offentliga sektorn av välfärdsstjänster till medborgarna. De olika paradigmen: traditionell offentlig produktion, new public management och nya trenden mot new public governance analyseras. Författaren visar också att samproduktion kan få mycket olika utfall för berörda brukare beroende på vilken organisation som har huvudansvaret för tjänsternas utförande. Endast då civilsamhällets organisationer ansvarar för serviceproduktionen kunde brukarna bevara inflytande över beslut och få sin röst hörd (advocacy). Detta resultat framträdde tydligt i samtliga länder som deltog i studien.

Metod 

I kapitlet beskrivs resultaten från flera studier, dels av konsumentkooperationen inom Coop och HSB, dels studier av föräldrakooperativ inom barnomsorgen i flera länder, däribland Sverige. För att få en beskrivning av metoder och genomförande av respektive studie måste man dock gå till tidigare publicerade forskningsrapporter.

Författare:
Pestoff, Victor
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport