Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet


Malmö: Liber

Syfte och forskningsfrågor

Författarna menar att dagens arbetsliv inte är något enhetligt utan består av en mångfald samtidiga arbetsliv. Man kan urskilja både en ökad differentiering och en ökad polarisering. Författarna utgår från ett gemensamt socialpsykologiskt perspektiv: att fokusera individen och samtidigt sätta in henne i ett socialt sammanhang. Boken är strukturerad i fyra teman: arbetets organisering och nya regler om flexibilitet, kunskaper som det nya arbetslivet kräver, hur arbetet påverkar övriga livet och vad det får för konsekvenser för individernas hälsa.

Resultat

Författarna presenterar sina resultat i form av tre teser. Den första är att arbetslivet är föremål för en rad nya regleringar som syftar till att göra företagens verksamhet mer flexibel. Den andra att arbetskraften individualiseras eller till och med autonomiseras. Individen själv måste identifiera, välja, planera, strukturera och ta ansvar för sitt arbete. Detta förutsätter en rad förmågor hos individen, som hon kan utveckla i sitt arbete. Dessa ökade krav på individen bryter också upp de kollektiv och den sociala identitet som formats kring arbetet sedan industrialismens början. Individen lämnas att på egen hand söka sig fram i en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Den tredje tesen är att arbetslivet har blivit alltmer heterogent. Arbeten anpassas till sina förutsättningar och tillåts variera med sammanhanget. Arbetstagaren måste därför förhålla sig flexibel i förhållande till arbetet och skillnaderna i arbetslivet ökar.

Metod 

Bokens resultat och teman bygger på forskningsprojektet ”Gränslöst arbete” som genomfördes 1998-2003 med ett stort antal kvalitativa intervjuer med personer i ett antal yrken och branscher där flexibilitet och ökade krav var påtagliga. 

Författare:
Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn & Lundberg, Ulf
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport