The governance challenges of social enterprises: evidence from a UK empirical study

Annals of Public and Cooperative Economics, 80(2), 247-273

Forskningsfrågor

Huvudsyftet med studien var att identifiera några karakteristika i företagens styrning som är specifika eller distinkta för sociala företag och kartlägga vilka behov av rådgivning, stöd och samverkan som ledningarna hade.  Delfrågor:

  • Vilka företag skall inkluderas i studien? (många slag av sociala företag i GB)
  • Vilka styrningsformer finns bland de sociala företagen? Problem och utmaningar som ledarna upplever? Vilka uppfattningar finns bland ledare, styrelser och stödpersoner/konsulter?

Resultat

Ett antal utmaningar beträffande styrning och ledarskap identifierades.   

  • Hur skall man rekrytera medlemmar till företagens styrelser med rätt erfarenhet och kompetens för uppdraget?  Hur hanterar man externa intressenters motivation och deltagande? Dvs hur skapa fruktbar samverkan till viktiga externa intressenter?
  • Hur skapa en lämplig styrningsstruktur i företaget med god arbetsfördelning mellan ledare och styrelse?   Och hur skapa balans mellan sociala och ekonomiska mål i företagets verksamhet?
  • Hur klarar ledarna sina ledningsuppgifter, samordning, kontroll, utveckling av företaget och får de stöd tillräckligt från styrelse och konsulter (stödpersoner)?

Forskarna fann fyra olika typer av företag: Ömsesidiga företag t ex konsument -kooperativ eller kreditföreningar, Ideella företag med kommersiella aktiviteter, Företag med ursprung i offentlig sektor samt Nya sociala företag utan ursprung i någon moderorganisation.

Metod

Först gjorde forskarna en inventering utifrån dokument, vilka företag som skulle ingå i studien. Därefter företogs personliga intervjuer, telefonintervjuer och fokusgruppsintervjuer med ledare, styrelsemedlemmar och konsulter/stödpersoner. Totalt intervjuades 45 personer från 40 sociala företag. 

Författare:
Spear, Roger, Cornforth, Chris & Aiken, Mike
Utgivningsår:
2009

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport