Global påverkan och lokala strategier – studier av välfärd och genusrelationer i förändring i Jokkmokk och Pajala


Alta: Norut NIBR Finnmark

Forskningsfrågor

Är välfärdsproduktionen och arbetsmarknaden i den nordiska periferin på väg mot ökad homogenisering, där vi kan tala om en generell nordisk välfärdsmodell med gemensamma strukturella hot och möjligheter för kvinnor och män eller sker det en kulturell differentiering?

Mot bakgrund av strukturförändringar på arbetsmarknaden och i välfärdssystemen, sker det förändringar i kvinnors och mäns livssituationer och i den nordiska periferins lokalsamhällen? Vilka konsekvenser har det för hushållen, civilsamhället och lokalsamhällena?

Slutsatser

Olika förutsättningar och lokala strategier i Pajala och Jokkmokk. Turistnäring och byutveckling centrala delar i strategin i Pajala. Däremot en stor arbetsgivare med resurser ger mer möjligheter på arbetsmarknaden i Jokkmokk. Förväntningar på ideella sektorn motsvaras inte av den praktiska verkligheten. Fortfarande är sektorn mest ett område för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men det finns exempel på byar där man varit mer aktiva med att starta projekt som lett till företagsamhet och arbetstillfällen.

Civilsamhället är både en möjlighetsstruktur och eventuellt en kvinnofälla? Beskrivning av ideella organisationer på de två orterna: idrottsorganisationer, utbildning och nykterhetsorganisationer (IOGT/NTO) dominerar. Kvinnorna aktiva i byutvecklingsföreningar, männen i turistnäringen. Traditionella genusrelationer som är baserade på kvinnlig underordning och manligt primat. Dubbelarbetande kvinnor och frånvarande män är vanligt. Alternativa maskuliniteter utvecklas långsamt.  

Metod

Dokumentstudier, insamlande av statistik, fallstudier med intervjuer i de två orterna och i mindre lokalsamhällen i Norrbotten 

Författare:
Johansson, Susanne, Stenbacka, Susanne & Nordfelt, Marie
Utgivningsår:
2016

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport