Från folkrörelse till socialt företag

Syfte och forskningsfrågor

Författaren beskriver det tidigare ”samhällskontraktet” under 1900-talet mellan staten och medborgarna samt deras organisationer i civilsamhället. Hans analys handlar om hur samhällskontraktets väv av mindre överenskommelser håller på att omförhandlas på olika områden. Vilka konsekvenser får dessa omförhandlingar för olika delar av civilsamhället? 

Resultat

Författaren menar att under 1900-talet fanns ett ”samhällskontrakt” där staten och organisationerna var beroende av varandra och samarbetade. Uttrycket ”hälften rörelse, hälften stat” visar karaktären på den folkrörelseregim som utvecklades. En viktig del i samhällskontraktet handlade om att välfärden: vård, skola och omsorg i huvudsak skulle finnas inom offentlig sektor. Men sedan 1990-talet förändras den tidigare välfärdsmodellen genom parallella processer: dels en utveckling mot frivillighet och filantropi, dels en rörelse mot affärsmässighet och kommersialisering av verksamheter med modeller hämtade från näringslivet. Begrepp som frivillighet och volontär har fått ökad aktualitet och välgörenhet i form av donationer, insamlingar och välgörenhetsgalor är nygamla fenomen i civilsamhället. Parallellt med inflödet av frivillighet och filantropi förekommer också tankegods som primärt har utvecklats för vinstdrivande företag.

Författaren frågar sig om ett nytt konceptuellt rum har öppnats mellan de två trenderna. I folkrörelsekonceptet var det ”hälften rörelse, hälften stat” som präglade civilsamhället. Men idag är det snarare ”hälften välgörenhet, hälften näringsliv” som gäller bland de idéburna organisationerna. Nya hybrider utvecklas som t ex sociala företag där affärsverksamhet och sociala mål skall samexistera.   

Metod 

Teoretisk analys på basis av tidigare studier. 

Författare:
Wijkström, Filip
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport