Företagen som försvann. En explorativ kartläggning av nedlagda eller ombildade arbetsintegrerande sociala företag 2006-2013


Stockholm: Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi

Syfte/forskningsfrågor

Uppdraget bestod i att kartlägga vilka arbetsintegrerande sociala företag som åren 2006 och 2008 fanns listade hos Tillväxtverket, samt vilka av dessa som fallit bort fram till och med 2013. I studien ingick att finna möjliga orsaker till att de fallit bort, att göra en mer djupgående analys av cirka 12 företag, samt undersöka vilka företag som startat med finansiering från den Europeiska socialfonden.

Resultat

Rapporten redovisar en undersökning av 62 företag som försvunnit från Tillväxtverkets listor över arbetsintegrerande sociala företag som funnits sedan den första räkningen 2006. En alltför snäv organisationsstruktur, bristande kompetens och ledarskapsproblem identifierades som några bidragande faktorer, liksom ett för stort beroende av projektbidrag och underkapitalisering från början. Den främsta medverkande faktorn som orsak till att företag fått lägga ner sin verksamhet, var dock ett ensidigt beroende av kommunalt stöd och kommunernas strävan att bedriva verksamhet i egen regi. Kopplingen till Europeiska socialfonden var svår att få fram, men en skattning gav att cirka en tredjedel av de företag som försvunnit från listorna startats inom ramen för ett EU projekt.

Metod

Kartläggningen har använt både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Tillväxtverkets listor över arbetsintegrerande sociala företag från 2007, 2010, 2012 och 2014 tillsammans med tidigare sammanställningar har analyserats och kompletterats med rapporter, tidningsartiklar, kommunala dokument mm. 12 fallstudier med intervjuer med de personer som arbetat i eller genom samarbete haft kunskap om företaget har kompletterat undersökningen.

Författare:
Laurelii, Eva, Hedin, Ulla-Carin & Nilsson, Linnea
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport