Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014


Stockholm: Ersta Sköndal högskola

Forskningsfrågor

Syfte att beskriva och analysera ett brett medborgerligt engagemang.  Har de ideella insatsernas omfattning ökat eller minskat sedan början är 1990-talet? Vilka grupper är aktiva och vilka gör insatser både på det ideella och informella området? Inom vilka organisationstyper görs det stora respektive mindre omfattande insatser? Hur ser mönstret ut för de informella insatserna? Vilka är det som inte gör några insatser och vad kan det bero på?

Resultat

Anmärkningsvärd stabilitet beträffande ideellt engagemang över tid. Men även vissa förändringar beträffande vilka organisationer som man engagerar sig i. Sjunkande engagemang i politiska partier och fackföreningar t ex. Vid intervjutillfället arbetade mer än 50 procent av befolkningen ideellt och ytterligare en dryg fjärdedel hade arbetat ideellt tidigare. Alla grupper och klasser i samhället finns representerade.

De informella insatserna varierar mer över tid och visar inte samma stabilitet. Minskning i gruppen som hjälper någon med stora omsorgsbehov sedan den tidigare mätningen 2009.  

De som gör frivilliga insatser i organisationer gör ofta också informella insatser. De är väletablerade med familj och nätverk och relativt välutbildade. De som aldrig har arbetat ideellt har lösare förankring på arbetsmarknaden, är lågutbildade och ensamboende. Tillgången till sociala arenor och möjligheten att bli tillfrågad torde ha betydelse.

Metod

Obundet slumpmässigt urval av hela befolkningen i åldern 16 – 84 år. Nettopopulation var 2238 personer, varav 1258 personer telefonintervjuades efter  påminnelser. Svarsfrekvensen 56 procent.  Några nya frågeområden lades till om Internets roll, idrott, folkbildning och givande.  

Författare:
Von Essen, Johan, Jegermalm, Magnus & Svedberg, Lars
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport