Filantroper, frivilliga och sociala entreprenörer. Nya civilsamhällesmedborgare i ett omförhandlat samhällskontrakt

Syfte och forskningsfrågor

Syftet är att beskriva civilsamhällets tidigare struktur – folkrörelsemodellen samt att analysera de olika dragen i den pågående omvandlingen. Vilka logiker, språk och element framträder i det nya samhällskontraktet?

 Resultat

Först beskrivs det samhällskontrakt mellan staten och folkrörelserna som var förhärskande under en stor del av 1900-talet. Folkrörelserna skulle vaska fram lämpliga ledare, utgöra demokratisk skola för alla medlemmar, medverka till en ”klassresa” för många individer och forma medborgarskapet för folkets flertal. Så småningom skedde ett slags sammansmältning mellan staten och folkrörelserna med ömsesidig påverkan och utbyte. Men under 1900-talets gång skedde också förändringar. Folkrörelserna professionaliserades och byråkratiserades och medlemmarna förlorade i inflytande.

Sedan ett par decennier pågår en omvandlingsprocess med nytt språkbruk och nya element. Filantropin har kommit tillbaka i form av insamlingar, symposier och galor.  Framför allt har språkbruket förändrats, man har börjat tala om civilsamhälle istället för folkrörelser, begreppet frivillig eller volontär har börjat användas igen efter influens från anglosaxiska länder och en rad begrepp från näringslivet har börjat invadera de idéburna organisationerna. Hybridiseringen handlar inte bara om språk utan också om tänkesätt och verksamhetsformer. Nya organisationsformer växer  fram t ex sociala företag och socialt entreprenörskap. Det finns en mångfald av olika modeller och arenor för organisering och verksamhet. Men författaren frågar sig hur man hanterar öppenhet, grundläggande maktfrågor och demokrati i dessa nya system.

Metod 

Teoretisk analys på basis av tidigare studier och forskningsmaterial. 

Författare:
Wijkström, Filip
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport