Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ inom Vägen ut


Norrköping: Kriminalvården

Syfte och forskningsfrågor

Syfte: att beskriva och analysera utvecklingen av de sociala arbetskooperativen inom Vägen ut. Utveckling på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.

Hur utövas styrning och ledning inom de sociala kooperativen?

Leder arbetet till en personlig utveckling för den enskilde medarbetaren? Ökar det hans/hennes delaktighet i arbetsliv och samhälle?

Hur ser omgivande samhället och offentliga myndigheter på Vägen ut? Vilka relationer och samarbetsformer bygger man upp? 

Resultat

Projektet vilade på en stödstruktur av offentliga och ideella organisationer som var betydelsefull för legitimitet, kunskapsuppbyggnad och finansiella resurser. Vissa aktörer inom de offentliga samarbetsorganisationerna spelade stor roll för legitimitet och resurstilldelning.

Medarbetarna i kooperativen gick igenom en personlig utveckling genom nya erfarenheter, lärande av yrkeskunskaper och ökat ansvar, vilket hade följder även för deras privata liv. Personlig växt och en empowermentprocess på individuell och kollektiv nivå var tydlig.

Projektet hade även en transnationell överbyggnad med studieresor och utbyte med kooperativ i andra länder, vilket gav stimulans och nya kunskaper. Några av ledarna var också aktiva i den nationella tematiska gruppen för att främja utvecklingen av sociala företag i Sverige.

Metod

Sammanställning och analys av måldokument, protokoll och personuppgifter

Deltagarobservation i möten och aktiviteter kontinuerligt under tre år

Semistrukturerade intervjuer (ca 30 st) med ledare, medarbetare i kooperativen och samarbetspartners från de offentliga organisationerna inom stödstrukturen. 

Författare:
Hedin, Ulla-Carin, Herlitz, Urban & Kuosmanen, Jari
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport