EU och den ideella sektorn. En studie av det svenska Equalprogrammet


Malmö: Malmö högskola

Forskningsfrågor

Övergripande syfte har varit att studera hur EU påverkar det svenska organisations-landskapet genom resurstilldelning, nya målsättningar, metoder och ideologiska element. Huvudfråga: I vilken utsträckning och på vilket sätt har ideella organisationer lyckats tillskansa sig inflytande i Equalprogrammet?

Resultat

Studien visar att Equalprogrammet har haft stort genomslag i det svenska organisationslandskapet, där nästan 650 organisationer har deltagit. Tydlig övervikt för ideella organisationer som kan knytas till arbetsmarknadens parter t ex fackförbund. Men även intresseorganisationer för svaga och diskriminerade grupper har ingått, bland dem ganska många organisationer med tydlig brukarprofil.

Arbetet har syftat till att stödja utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden, vilket är i linje med Equalprogrammets målsättning. Analysen visar på komplexa former av samverkan och/ eller konflikt inom partnerskapen och att vissa positioner är mer betydelsefulla än andra t ex som koordinator och stödmottagare; positioner som ofta innehas av offentliga organisationer.  Många mindre brukarorganisationer har dock dragit nytta av programmet. De har lärt sig vad som krävs för att leda EU-projekt, utveckla allmän kompetens om EU-frågor och utöva inflytande i sina partnerskap. Forskarna bedömer att dessa organisationer har lyckats stärka sin ställning och fått ökat handlingsutrymme tack vare deltagandet i Equal.

Metod

För att kartlägga det svenska Equalprogrammet skapades en databas med information om de partnerskap som fått medel från ESF-rådet i Equalprogrammets första och andra omgång. Studien belyser 46 partnerskap som deltagit i 1:a omgången och 25 partnerskap som deltagit i omgång 2.  Nästan 650 organisationer har deltagit i programmet: offentliga, ideella och privata.

Statistik från ESF-rådet, rapporter och material från de olika partnerskapen har insamlats och analyserats. Även rapporter och material från de deltagande organisationerna har insamlats och analyserats.  

Författare:
Scaramuzzino, Roberto
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport