Entreprenörskap och företagande – förutsättningar i projekt. En förstudie av socialfondsprojekt 2010


Stockholm: Tillväxtverket

Syfte/forskningsfrågor

Syftet är att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från europeiska socialfonden kan leda till entreprenörskap och företagande och i så fall hur. Kan entreprenörskap och företagande bidra till att förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet? Studien fokuserar på att visa på lärorika exempel som illustrerar framgångsfaktorer och hinder i arbetet att förändra, förbättra och förstärka sysselsättningspolitiken. De utvalda projektens projektlogik – hur arbetar de med entreprenörskap och företagande, deras arbetsprocess och uppbyggnad. Både projektarrangörernas och deltagarnas erfarenheter är viktiga för studiens slutsatser.

Resultat
De 14 projekt som studien omfattar, har gemensamt haft upp till 2000 deltagare som passerat genom verksamheterna. Projekten varierar från flera hundra deltagare till projekt med mindre än ett femtital. Forskarna konstaterar att entreprenörskap och företagande av olika slag kan vara en typ av lösningar för att häva individers utanförskap. När det gäller projekten måste programlogiken vara tydlig när det gäller mål, interventioner och resultat. Det krävs att projekten är väl förankrade i den kontext de verkar i och en samverkan mellan inblandade aktörer, speciellt vid rekrytering av deltagare är viktig. Projektledningen är en nyckelfaktor för framgång och att representationen hos deltagarna när det gäller typ och grad av utanförskap är styrande för projektets inriktning och aktiviteter.

Metod

Studien har gjorts utifrån ett urval av 14 projekt utifrån en lista på 113 ESF projekt (2008-2009) med inriktning på entreprenörskap och företagande som kartlagts av Tillväxtverket. Datainsamlingen har gjorts genom besök och telefonintervjuer samt via enkät. Studien har kompletterats, för ett urval av projekten, med en undersökning av individerna som deltar i projekten.

Författare:
Johansson, Christer, Norrman, Charlotte & Nicklasson, Lars
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport