Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag. En utvärdering av mål, resurser, insatser och brukarkommunikation inom sociala frivilligorganisationer i Stockholm


Sköndal: Sköndalsinstitutet

Forskningsfrågor

 Syftet med utvärderingen är att se hur socialnämndens bidrag till frivilligt socialt arbete kommer stadens invånare till godo. Frågor:

Gör organisationerna vad de säger och i vilken grad når organisationens verksamhet ut till brukarna i målgrupperna? Hänger mål och verksamhet samman? Vad gör organisationerna?

Hur är medlemsaktiviteten? Vilket inflytande har medlemmarna och brukarna i verksamheten? Enligt stadgarna och i den konkreta verksamheten? Vad är värdet av verksamheten?   

Resultat

Föreningarnas roll i förhållande till den offentliga sektorn diskuteras. Hur den ideella organisationen fungerar utifrån tankar om byråkrati och maktkoncentration? Särskilt hur brukarinflytandet ser ut inom organisationen.

För de specialstuderade organisationerna redogörs för vilka som är ledare och medarbetare i organisationen, såväl anställda som personer med lönestöd. I vissa organisationer vilar arbetet i större grad på medlemmarna och det finns en flat struktur där medlemmarna har mycket inflytande. I andra organisationer finns flera anställda och man kan ana en viss byråkrati.

Vilka resurser som organisationen har och hur de använder monetära och mänskliga resurser? Även hur pass bidragsberoende organisationen är?

Metod

-En övergripande kartläggning av alla organisationer inom Stockholms stad som fick bidrag till frivilligt socialt arbete och aktiviteter för brukare/medlemmar genomfördes. Ansökningar, rapporter och statistik samlades in.

-Elva organisationer valdes ut för specialstudier. Från varje organisation insamlades dokument, medarbetare och brukare intervjuades samt studiebesök. Särskilt verksamhetens betydelse för brukarna fokuserades. 

Författare:
Jess, Kari
Utgivningsår:
2016

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport