Do new generations imply the end of solidarity? Swedish unionism in the era of individualization

Economic and Industrial Democracy, 21(1), 71-95

Syfte och forskningsfrågor

Författarna vill undersöka om det finns skillnader mellan äldre och yngre fackanslutna arbetare, när det gäller identifiering med fackliga mål och värden. Deras hypotes är att solidariteten med arbetarklassens värden håller på att urholkas utifrån arbetets uppsplittring och nya möjligheter till individuella val och synsätt.

Resultat

Artikeln innehåller en beskrivning av arbetarrörelsens framväxt i Sverige samt LO:s ideologi och vision. Som analysverktyg gjorde forskarna en typologi med fyra grundinställningar till facket: mycket engagerade medlemmar, medlemmar som delade fackets värden, medlemmar som såg instrumentellt på facket och alienerade medlemmar. Medlemmarnas svar sorterades efter en rad variabler: inkomst, utbildning, kön, etnicitet, arbetstid etc. Den enda faktor som visade på skillnader i uppfattning var ålder. Forskarna delade därför de svarande i tre ålderskategorier utifrån när de trädde ut i arbetslivet. Svaren visade att den yngsta kategorin som började arbeta på 80- eller 90-talet hade mer en instrumentell inställning och ville att facket skulle syssla med traditionellt fackligt arbete: löner och arbetsvillkor samt välfärdsfrågor. Däremot var man mindre intresserad av samhällsfrågor eller fackets socialistiska helhetssyn. Forskarna drar slutsatsen att de yngre arbetarna har en mer individualiserad hållning till facket och diskuterar vad det kan betyda för facklig strategi i framtiden.

Metod 

Författarna har gjort en enkätundersökning bland fackanslutna svenska arbetare. De har gjort ett obundet slumpmässigt urval på 2 procent av medlemmarna i ett av LO:s medlemsförbund. De fick en svarsfrekvens på 53 procent eller 755 svar. Frågor som ställdes gällde hur medlemmarna såg på olika fackliga strategier t ex traditionella fackliga frågor om löner och arbetsmiljö, välfärdsfrågor och samhälleliga frågor.   

Författare:
Allvin, Michael & Sverke, Magnus
Utgivningsår:
2000

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport