Det västsvenska civilsamhället


Göteborg: SOM-institutet

Forskningsfrågor

Vilka grupper tillhör vilka föreningar? Vilka personer har ideella uppdrag? Och vilka grupper står utanför det västsvenska civilsamhället?

Resultat

Det syns en trend med något dalande medlemstal och minskad aktivitet, speciellt i de större folkrörelserna som fackföreningar och idrottsorganisationer. Den västsvenska idrottsrörelsen organiserar dock en något större andel av befolkningen än riket i stort. De politiska partierna i Västsverige har sedan 1996 legat på en relativt stabil nivå. 2013 var ca sju procent av befolkningen medlemmar i ett politiskt parti. Andelen västsvenskar som uppger att de är medlemmar i någon invandrarförening har varierat mellan en och tre procent i SOM- undersökningarna.

Författaren är också inne på de idéburna organisationernas roll och funktioner t ex att skapa gemenskap, anordna fritidsaktiviteter och förmedla kultur. De mer socialt präglade föreningarna organiserar mellan tolv och sjutton procent av den västsvenska befolkningen.  Skillnaderna mellan könen är liten men män tenderar vara medlemmar i idrottsföreningar och politiska partier medan kvinnor är aktiva inom kulturföreningar. Den fackliga anslutningen är också högre bland kvinnor. Man har också sett ökad föreningsaktivitet i de äldre åldersgrupperna mellan 65 – 85 år. Ju mer etablerad man är i samhället, desto högre är det civilsamhälleliga engagemanget. Och omvänt: personer med mindre resurser och socialt kapital har också lägre föreningsaktivitet. Samma mönster som i de nationella befolkningsstudierna.

Metod

Analys av enkätmaterial i SOM-institutets undersökningar från 1996 till 2013. 

Författare:
Boije, Edvin
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport