Det motsägelsefulla partnerskapet. En studie av utvecklingspartnerskap som organiseringsform inom Equalprogrammet


Linköping: Linköpings universitet

Forskningsfrågor

Hur beskrivs idén om partnerskap i Equalprogrammets programdokument och av deltagarna? Hur har arbetet i partnerskapen organiserats?

Hur har representation och delaktighet sett ut i de studerade partnerskapen? Och hur upplever deltagarna möjligheten till representation och delaktighet?

Vilka möjligheter och dilemman finns med partnerskap som organisationsform för  utvecklingsarbete med syfte att motverka diskriminering och exkludering i arbetslivet ?

Resultat

I programdokumentet beskrivs bred representativitet och utvidgad delaktighet som mycket viktigt. Konsensus, bred representation och jämlika relationer samt platt organisation beskrivs. I verkligheten förekom en kombination av bottom up och top down strategier.

Partnerskapen fungerade ofta annorlunda i förhållande till programskrivningen. Ganska traditionella problemformuleringar och lösningar blev följden. Byråkrati och produktionens logik skapade hinder för utveckling. Fokus låg ofta på genomförande i partnerskapen snarare än på nytänkande och innovation.

Metod

Studier av programdokument.

Kvalitativa intervjuer med koordinatorer och deltagare från partnerskapen, först inledande och därefter uppföljande intervjuer, totalt 27 intervjuer samt 13 telefon- intervjuer med parter och koordinatorer.

Enkät till 245 personer, koordinatorer och parter i 29 partnerskap samt 4 workshops  med koordinatorer från NTG-et. 

Författare:
Wistus, Sofia
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport