Den nya välfärden


Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Syfte och forskningsfrågor

Författaren beskriver först civilsamhällets framväxt under senaste 200 åren. Därefter ställs frågor om hur den aktuella samhällsutvecklingen påverkar civilsamhällets olika delar: idéburna organisationer allierade med staten, välgörenheten och non-profit företagen och vilken olika utvecklingstendenser som kan skönjas.

Resultat

Författaren analyserar de olika sociala rörelser som präglade början av 1900-talet. Den vetenskapliga och politiska filantropin hade som mål att reformera den statliga politiken och samhället i stort och hade framgång i form av sociallagstiftning och socialförsäkringar. Med demokratins genombrott fick civilsamhällets organisationer en delvis annan roll: betoningen kom att ligga på politik och röst, de stora intresseorganisationerna knöts till de politiska partierna. Arbetarrörelsens olika organisationer ville utrota fattigdomen och behovet av välgörenhet. Den borgerliga välgörenheten och filantropin kom i skuggan, när välfärdsstatens trygghetssystem utvecklades. Universella sociala rättigheter ställdes mot en förnedrande och stigmatiserande välgörenhet.

Men välfärdsstaten lyckades aldrig eliminera behovet av välgörenhet, filantropin fortsatte leva kvar och spelar idag en allt större roll, särskilt för utsatta grupper som långvarigt arbetslösa, hemlösa, missbrukare med flera. Idag kan man fråga sig om de olika välfärdsregimerna i Västeuropa och USA kommer utvecklas utifrån sin egen logik. Eller om globala utvecklingstrender påverkar mot större likhet i välfärdslösningar? Idag ser man både en krympande offentlig sektor, stora privata välfärdsföretag som ger service och en långsamt växande non-profit sektor. Författaren menar att vi rör oss från renodlad statsindividualism till en mer marknadsorienterad individualism men där staten fortfarande har en avgörande roll.

Metod 

Teoretisk analys på basis av tidigare historiska och socialpolitiska studier. 

Författare:
Trädgårdh, Lars
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport