Defining social enterprise


London: Routledge

Forskningsfrågor

I detta kapitel beskrivs Perse- projektet som ligger till grund för bokens olika teman och kapitel. Inför Perse-studien formulerades tre hypoteser:

-Arbetsintegrerande sociala företag har tre typer av mål: sociala mål, ekonomiska mål som relaterar till näringsverksamheten och socio-politiska (samhälleliga) mål som bygger på socialt kapital och sociala behov. En hypotes handlar om att företagen oftast är kollektiva, ägs och drivs av många intressenter.

-Sociala företag mobiliserar flera typer av resurser för att finansiera sin verksamhet: intäkter från försäljning, bidrag från offentlig sektor och frivilliga insatser(volontärer)

-Sociala företag är också inbäddade i en politisk kontext, där offentliga policys påverkar verksamheten och är en följd av samarbete mellan företagens företrädare och representanter för offentliga organ.   

Resultat

Man fann inte oväntat att de sociala företagen arbetar med tre typer av mål, har många intressenter och mobiliserar flera typer av resurser från omgivningen. De är också inbäddade i en nationell och lokal kontext som påverkar deras verksamhet och utveckling. De har också stor kapacitet att integrera personer som länge stått utanför arbetsmarknaden i yrkesarbete och samhälle.

Utvecklingen skiljer sig mycket mellan olika länder beroende på ekonomiska och socialpolitiska förutsättningar. Boken är indelad i fyra teman, där första kapitlet redovisar undersökningsresultat från alla länderna och sedan följer 3-4 kapitel med olika landsresultat. Mycket bra kursbok om arbetsintegrerande sociala företag, tydlig och informativ.

Metod

Strukturerade intervjuer med ledare i sociala företag: 15 företag i varje land, totalt 162 företag.  Urvalet av företag byggde på Emes nio kriterier och att företagen var någorlunda typiska för landets arbetsliv och civilsamhällets struktur. 

Författare:
Defourny, Jacques & Nyssens, Marthe
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport