Att lokalisera ekonomin. Lokalekonomiska analyser, snedställdhet, kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling


Linköping: Linköpings universitet

Forskningsproblem

Två syften: att lyfta fram erfarenheter gällande jämställdhet och kvinnor som entreprenörer på landsbygden som det framkommer i arbetet med lokalekonomiska analyser (LEA) och att beskriva erfarenheter från pågående arbete med LEA i Östergötland för att främja kvinnors företagande kopplat till landsbygdsutveckling. 

Resultat

Skillnader i utbildningsnivå och löner mellan kvinnor och män kunde dokumenteras. Kvinnorna hade högre utbildningsnivå och avsevärt lägre lön än männen, som ofta ägde mark, hus eller företag. Männen dominerade också i byalagens styrelser. Många kvinnor har dock arbetat med LEA-analyser. Många kvinnor på landsbygden arbetar med ekologiskt entreprenörskap (ekologisk mat, turism och hantverk). Rapportens fördjupade studier visar socialt och ekologiskt entreprenörskap av kvinnor på landsbygden (företagande och arbetsmarknad).

LEA anses värdefullt, ger överblick och sammanfattar bygdens tillgångar, uppvärderar lokal kunskap och sätter igång utvecklingsprocesser, höjer kompetensnivån på landsbygden, billigt verktyg för att skapa utveckling.

Metod

Genomgång av tidigare forskning på området. Rapporter från 18 byalag har sammanställts. Sammankomster, träffar och telefonmöten har dokumenterats. Fördjupade studier på fem orter. Semistrukturerade intervjuer med projektledare och aktörer. Li

Författare:
Hultman, Martin
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport