Arbetsintegrerande sociala företag – organisation, ledarskap och delaktighet


Lund: Studentlitteratur

Syfte/ forskningsfrågor

Syftet var att beskriva framväxten av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige samt beskriva och analysera olika dimensioner i de sociala företagens verksamhet.  Forskningsfrågor: Hur ser de sociala företagens rötter och historia ut? Vilka karakteristika och organisationsformer har företagen? Hur utövas styrning och ledning i företagen? Hur är arbetsmiljö och delaktighet utformad för olika kategorier medarbetare? Leder arbetet till personlig utveckling och integration i arbetslivet för den enskilde? Vilka kontakter, relationer och samarbeten finns med lokala grupper och offentliga organisationer? Har denna företagsform möjligheter att utvecklas och överleva på sikt?

Resultat

Flera sociala rörelser t ex kooperationen och klient/patientrörelsen har utgjort jordmån för sociala företag. Pionjärtiden på 1980- 1990 talen beskrivs, liksom den tidiga europeiska och svenska forskningen. Företagens historia och ursprung har stor betydelse. Uppbyggnadsåren kännetecknas ofta av brist på kapital, hårt arbete och socialt entreprenörskap. Lokal förankring, branschkunskap och stödstruktur betyder mycket för företagens överlevnad. God arbetsmiljö, ansvar för uppgifter och god gemenskap gör att medarbetare och deltagare trivs och stannar kvar. Omfattande delaktighet är ett karakteristika för sociala företag men omsätts mycket olika. Ledarskapet är komplicerat, det gäller att balansera ekonomiska och sociala mål, leda mycket heterogen personal samt hålla god kontakt med samarbetsparter i omgivningen. Framtidsfrågorna handlar om legitimitet, kompetensutveckling, stödstruktur och möjligheter till institutionalisering.

Metod 

Litteraturstudier av tidigare forskning. Enkät med temafrågor kring ledarskap, delaktighet, kompetens och utbildning till 210 sociala företag, svarsfrekvens ca 49 %. Fallstudier på fem företag i södra Sverige, (två sociala arbetskooperativ och tre större företag) med dokumentstudier och intervjuer med ledare och medarbetare, totalt 60 kvalitativa intervjuer. 

Författare:
Hedin, Ulla-Carin, Herliz, Urban & Kuosmanen, Jari
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport