Det civila samhället - definition

I propositionen En politik för det civila samhället slår regeringen fast följande definition som också utgör grundförståelsen av begreppet på denna webbplats:

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer (Prop.2009/10:55).