Hemlösa och deras sociala nätverk: Convictus Bryggan Citys gäster, deras nätverk, problem, behov och resurser


Stockholm: Mobilisering mot narkotika

Denna kvalitativa undersökning är en form av kartläggning om vilka som kommer till daghärbärget Bryggan City som drivs av frivilligorganisationen Convictus och som riktar sig främst till hemlösa. Empirin består av strukturerade intervjuer och djupintervjuer med gästerna, observationer med mera som till viss del kvantifieras och analyseras bland annat med hjälp av nätverkskartor.

Kartläggningen visar att verksamheten besöks av i genomsnitt ett 80-tal personer dagligen varav de flesta är män. De som besöker Bryggan representerar en marginaliserad grupp där få har egen bostad, en femtedel har inte några inkomster från arbete eller bidrag utan ägnar sig åt att tigga, panta burkar eller åt småkriminalitet. Många gäster upplever att hemlöshet förknippas med alkohol- och drogproblem samtidigt som inte så många av de intervjuade har det. De som kommer ofta har en mer marginaliserad livssituation än de som kommer mer sällan. Många som kommer till dagverksamheten behöver få sina basala behov tillfredsställda, men Bryggan fyller även sociala behov. Besökarna upplever det som positivt att personalen inte tränger sig på. Detta kan kontrasteras mot de negativa erfarenheter som många har gjort i kontakten med socialtjänsten. Studien pekar på en vi-känsla bland brukarna som ofta är solidariska med varandra.

Storbjörk diskuterar även frivilligorganisationernas roll där hon menar att frivilligorganisationer fyller en ersättande roll gentemot social- och missbrukarvården i och med att de tenderar att ta emot de mer marginaliserade och droganvändande individerna. De fyller även en kompletterande roll i bemärkelsen särart genom att de hemlösa upplever personalen som mer engagerad till skillnad från myndigheternas fokus på byråkrati.

Författare:
Storbjörk, Jessica
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport