Eriksbo: lokalt engagemang och bebyggelseförändringar i ett av miljonprogrammets bostadsområden i Göteborg


Göteborg: Chalmers tekniska högskola

I denna fallstudie, som bygger på tidigare insamlade kvalitativa material, skildras hur de boende i bostadsområdet Eriksbo i Göteborg ökat sitt inflytande över förvaltningen och bebyggelsen av sitt bostadsområde från början av 1970-talet fram till 1990-talet. Även sambanden mellan social utveckling och fysiska förändringar granskas närmare.

Civilsamhällesperspektivet manifesterar sig i människors gemensamma strävan efter att förändra de problem som uppstått sedan bostadsområdet byggdes som tomma lägenheter, oansvarigt beteende hos en del boende, brister i utemiljön, byggnadstekniska problem och dåliga allmänna kommunikationer. Detta arbete kallades till en början självförvaltning, men ändrade senare namn till kooperativ utveckling. Flera olika föreningar startades med främsta fokus att förbättra utemiljön, att främja ungdomars fritidsaktiviteter och för att försöka påverka bostadsförvaltningen. Mer eller mindre framgångsrika samarbeten med kommunpolitiker, hyresgästföreningen och fackföreningar inleddes. Efter en större ombyggnad drev de boende på för att få större inflytande över förvaltningen genom sin förening Eriksbo Kooperativa Förening där de gemensamma lokalerna utgjorde en stor tillgång. En viktig slutsats är att det visserligen krävs hyresgästers engagemang och positiva förändring i området, men att dessa idéer som stärker människors identitet i form av en lokalt präglad kultur bara kan förverkligas om det finns en öppenhet hos bostadsföretag och kommunala förvaltningar.

Författare:
Modh, Birgit
Utgivningsår:
1996

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport